Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì việc xây dựng một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp với những định hướng, mục tiêu cụ thể và cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả là một trong những yêu cầu đặt ra có tính sống còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiểu rõ được những vấn đề này, IWOK CENTER đã tổ chức khóa học xây dựng chiến lược công ty cho cán bộ quản lý trong Doanh Nghiệp cho Công ty Hải Phòng Port Services. với sự “góp mặt” của chuyên gia: Nguyễn Hữu Thái Hòa.

Một trong những thế mạnh của IWOK chính là xây dựng Nội Dung đúng với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, đúng với năng lực hiện tại của học viên.