Hình ảnh lớp học Working English for Cooks onboard offshore vessels – Tiếng Anh dành cho CB cấp dưỡng PTSC Marine.