Bài tập ngắn – Nghe & Từ vựng – At the office (01).

Các bạn làm theo 04 bước sau để thực hành Nghe và học Từ vựng