Khai giảng lớp Tiếng Anh Thuyền Viên tại IWOK CENTER

Ở lĩnh vực Hàng hải, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ được dùng chủ