Miễn phí thi A1/A2/B1/B2/C1/C2 tại Vũng Tàu (20/06/2021).

Đăng ký thi A1/A2/B1/B2/C1/C2 của CAMBRIDGE tại I.W.O.K  - Chứng chỉ có giá trị toàn