[HỌC CÁC CẤU TRÚC & TỪ VỰNG GIAO TIẾP THÔNG DỤNG CÙNG #iwokEnglish].

[HỌC CÁC CẤU TRÚC & TỪ VỰNG GIAO TIẾP THÔNG DỤNG CÙNG #iwokEnglish]. 𝑻𝒐𝒑𝒊𝒄 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚: 𝗖𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀.