Xây dựng chiến lược công ty cho cán bộ quản lý trong Doanh Nghiệp mới.

Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì