Sự khác biệt của IWOK về Cách tiếp cận để giải quyết bài toán: Khoảng cách quá lớn giữa Sinh Viên và Môi trường Doanh Nghiệp

Một vấn đề cực kì đáng lo ngại hiện tại khiến cho các doanh nghiệp