What time is it?

[HỌC CÁC CẤU TRÚC & TỪ VỰNG GIAO TIẾP THÔNG DỤNG ] NANA: What time