Lễ ký kết hợp tác với Đại Học BVU chính là tiền đề để đưa “IWOK Employability Contest” tới các SV của nhà Trường, thu hẹp tối đa “khoảng cách” giữa SV mới ra trường và doanh nghiệp về kỹ năng làm việc và T. Anh để làm việc được.