Chỉ 01 buổi học là HS có thể tự tin tự mình đọc và phát âm đúng bất kỳ từ Tiếng Anh nào theo phiên âm.