[HỌC CÁC CẤU TRÚC & TỪ VỰNG GIAO TIẾP THÔNG DỤNG CÙNG #iwokEnglish].
𝑻𝒐𝒑𝒊𝒄 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚: 𝗖𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀.
𝐌𝐄𝐆𝐀𝐍: 𝐖𝐞𝐥𝐥, 𝐡𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, July! 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐞!
𝐉𝐔𝐋𝐘: Megan! Hi! 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 coincidence! I haven’t seen you in ages! What are you doing here?
𝐌𝐄𝐆𝐀𝐍: I just got a new job in the city, so I’m shopping for some clothes. Hey, what do you think of this shirt?
𝐉𝐔𝐋𝐘: Hmmm … well, you know how much I love blue. See? I’ve got the same shirt!
𝐌𝐄𝐆𝐀𝐍: You 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐢𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞! 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝.
𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐄𝐒.
• 𝐖𝐞𝐥𝐥, 𝐡𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞: Nhấn mạnh vào từ “xin chào”, điều đó cho thấy Meg không ngờ rằng mình sẽ gặp Julia.
• 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐞!: Đây là một cách biểu hiện phổ biến được sử dụng để nói xin chào với ai đó mà bạn đã không gặp trong một thời gian dài.
• 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 ___! Câu cảm thán này cho thấy mức độ bất ngờ, vui mừng, thất vọng, v.v. (What a surprise to see you here! What a joy to have you with us! What a shame that you have to leave so soon! What a wonderful idea that is!)
• You 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐢𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞! Hãy chú ý đến sự nhấn mạnh vào “did”, mà Megan sử dụng để nhấn mạnh sự thật rằng July DOES have good taste! Meg nói một cách đùa cợt vì July thích điều tương tự như cô ấy làm.
• 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝: là một biểu hiện phổ biến được sử dụng để nói về một cuộc gặp gỡ tình cờ hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên.