Project Description

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

KHÓA ĐÀO TẠO 08 CHỦ ĐỀ – 06 ngày.

Chủ đề 1: Chân dung Cán bộ quản lý cấp trung (MM).

 1. Vị trí, vai trò, chức năng của MM.
 2. Công việc của MM.
 3. Công việc Quản trị Bộ phận.

Chủ đề 2: Quản lý đội ngũ.

 1. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ.
 2. Đánh giá nhân viên.
 3. Huấn luyện nhân viên.
 4. Giao việc và tạo động lực cho nhân viên.
 5. Xây dựng hệ thống quản lý.

Chủ đề 3: Kiến tạo Văn hóa.

 1. Văn hóa là gì và tầm quan trọng của văn hóa đối với quản lý?
 2. Lĩnh ngộ và triển khai “văn hóa doanh nghiệp” cho cả BP.
 3. Xây dựng “văn hóa bộ phận” để gia tăng sức mạnh đội ngũ.

Chủ đề 4: Kỹ năng chuyên nghiệp.

 1. Tầm quan trọng của kỹ năng chuyên nghiệp đối với các nhà quản lý.
 2. Giới thiệu 2 nhóm kỹ năng quản lý thiết yếu.
  • Con người.
  • Công việc.

Chủ đề 5: Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả.

 1. Tổng quan về lập kế hoạch và triển khai công việc
 2. Phương pháp lập kế hoạch công việc.
 3. 04 bước lập kế hoạch hiệu quả.
 4. Cách thức tổ chức công việc hiệu quả.
 5. Quản lý và giám sát triển khai kế hoạch.
 6. Kỹ năng lập kế hoạch cho từng bộ phận.

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề và ra quyết định.

 1. Hiểu về vấn đề.
 2. 06 quy trình giải quyết vấn đề.
 3. Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 4. Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 5. Hoàn thiện các yếu tố chuyên nghiệp.

Chủ đề 7: Quản lý tài chính và kế toán dành cho cán bộ quản lý.

 1. Những vần đề về tài chính doanh nghiệp.
 2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính.
 3. Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.

Chủ đề 8: Quản trị chiến lược.

 1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hoài bão, Sứ mệnh.
 2. Chiến lược công ty & Chiến lược bộ phận/ Chiến lược chức năng.
 3. Hoạch định Chiến lược Bộ phận (Chiến lược Chức năng.
 4. Triển khai Chiến lược Bộ phận.
 5. Báo cáo kết quả thực hiện.