Những công ty dịch vụ Cảng với những ngành nghề đặc thù luôn cần nhân viên có những điều kiện tiên quyết cần có chính là ngoại ngữ và phổ biến hơn là Tiếng Anh chuyên ngành.

IWOK CENTER đã tổ chức khóa học cho cán bộ quản quản lý cấp trung, làm trong lĩnh vực Logistics, kho vận, giao nhận, vận tải quốc tế.

Một trong những thế mạnh của IWOK chính là xây dựng Nội Dung đúng với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, đúng với năng lực hiện tại của học viên.