Buổi đào tạo được IWOK thiết kế riêng cho Doanh nghiệp, tùy theo tính chất từng ngành nghề riêng biệt.