Hình ảnh các buổi đào tạo Kỹ năng làm việc và tiếng Anh tại Doanh nghiệp.

=====

Đào tạo tiếng Anh cho nhân viên tại Doanh nghiệp.