Các bạn làm theo 04 bước sau để thực hành Nghe và học Từ vựng nhé:

I. Vocabulary (trước tiên, bạn nhìn phiên âm và đọc thành thạo tất cả các từ vựng nào là mới với bạn dưới đây):

– Photocopier /ˈfəʊtəʊkɒpiə/.

– Technician /tekˈnɪʃn/: Thợ kỹ thuật.

– Maintenance /ˈmeɪntənəns/: Bảo trì.

– Department /dɪˈpɑːtmənt/: Phòng/ban.

– Fix /fɪks/: Sửa.

– Guess /ɡes/: Đoán.

II. Listening (bây giờ bạn hãy mở Audio để nghe 1 hoặc 2 lần).

Audio: AUDIO FILE

III. Exercise (Bạn dừng nghe Audio và trả lời các câu hỏi sau – Khuyến khích các bạn đưa đáp án của bạn vào phần Comments để tương tác nhé):

1. Why is the woman calling the man?

(A) To place an order.
(B) To ask about a report.
(C) To arrange an interview.
(D) To ask for assistant with a broken machine.

2. Why can’t the man send a technician right now?

(A) They are all very busy.
(B) It is a national holiday.
(C) They are on a weekend trip.
(D) The office is too far away.

3. What does the man offer to do?

(A) Buy a new fax machine.
(B) Send someone in the afternoon.
(C) Do the repairs all on his own.
(D) Give the office a discount.

IV. Script: Bạn xem Script ở phần bình luận (Comments) để hiểu rõ những từ nào mình nghe chưa rõ hoặc đọc sai thì đọc lại cho đúng nhé.