Bài kiểm tra ngắn, giúp bạn tự đánh giá nhanh và sơ bộ cấp độ tiếng Anh hiện tại của mình.

0 – 15 điểm – Beginner
16 – 24 điểm – Elementary
25 – 32 điểm – Pre-intermediate
33 – 39 điểm – Intermediate
40 – 45 điểm – Upper Intermediate
46 – 50 điểm – Advanced

BẮT ĐẦU KIỂM TRA NGAY